دفتر مجازي محمد حسن مقني زاده
عضو هيات علمي وزارت جهاد كشاورزي


Friday, February 06, 2004

به حول و قوه الهي ، شبكه معين علمي" شمع" آغاز به كار كرد

شبكه معين علمي" شمع" روز جمعه 17 بهمن 1382 راه اندازي شد. از شما دعوت مي نمايم از اين شبكه بازديد نموده و درصورت تمايل به عضويت شبكه شمع درآييد.

باني شبكه معين علمي" شمع"
محمد حسن محقق معين

www.moein.net نشاني:Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  7:35 PM  || 

اوراق دفتر :

لينكها:

دغدغه ها:

تماس با من:

آرشيو: